برخورد با دانشجویان دانشگاه صنعت نفت در راستای باج دادن به خارجی‌هاست/ احتمال سوال از وزیر نفت

برخورد با دانشجویان دانشگاه صنعت نفت در راستای باج دادن به خارجی‌هاست/ احتمال سوال از وزیر نفت

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که این مملکت متخصص نداشت کار بزرگی اتفاق افتاد و آن ایجاد دانشگاه صنعت نفت بود.

برخورد با دانشجویان دانشگاه صنعت نفت در راستای باج دادن به خارجی‌هاست/ احتمال سوال از وزیر نفت

(image)

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که این مملکت متخصص نداشت کار بزرگی اتفاق افتاد و آن ایجاد دانشگاه صنعت نفت بود.
برخورد با دانشجویان دانشگاه صنعت نفت در راستای باج دادن به خارجی‌هاست/ احتمال سوال از وزیر نفت

قرآن