برای کنکور تفریحاتم را تعطیل نکردم/ کلاس کنکور نرفتم/ در مدرسه شاگرد زرنگ و شلوغ بودم

برای کنکور تفریحاتم را تعطیل نکردم/ کلاس کنکور نرفتم/ در مدرسه شاگرد زرنگ و شلوغ بودم

نفر پنجم کنکور ریاضی می‌گوید در دوران درس خواندن برای آزمون اصلاً زندگی‌اش را تعطیل نکرده و همان تفریحات همیشگی خود مثل اینترنت و تماشای تلویزیون را در برنامه‌ داشته است.

برای کنکور تفریحاتم را تعطیل نکردم/ کلاس کنکور نرفتم/ در مدرسه شاگرد زرنگ و شلوغ بودم

(image)

نفر پنجم کنکور ریاضی می‌گوید در دوران درس خواندن برای آزمون اصلاً زندگی‌اش را تعطیل نکرده و همان تفریحات همیشگی خود مثل اینترنت و تماشای تلویزیون را در برنامه‌ داشته است.
برای کنکور تفریحاتم را تعطیل نکردم/ کلاس کنکور نرفتم/ در مدرسه شاگرد زرنگ و شلوغ بودم