باید روی حوزه ژئوپلتیک دریای خزر کار ویژه شود

باید روی حوزه ژئوپلتیک دریای خزر کار ویژه شود

مشاور عالی رهبر انقلاب گفت: اکنون باید روی حوزه ژئوپلتیک دریای خزر و افزایش ارتباط با کشورهای حاشیه آن به ویژه روسیه کار کنیم.

باید روی حوزه ژئوپلتیک دریای خزر کار ویژه شود

(image)

مشاور عالی رهبر انقلاب گفت: اکنون باید روی حوزه ژئوپلتیک دریای خزر و افزایش ارتباط با کشورهای حاشیه آن به ویژه روسیه کار کنیم.
باید روی حوزه ژئوپلتیک دریای خزر کار ویژه شود

عکس های جدید