باید بار دیگر فتح مکه به دست مسلمین جهان اتفاق افتد

باید بار دیگر فتح مکه به دست مسلمین جهان اتفاق افتد

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:‌ یکبار دیگر فتح مکه باید به دست مسلمین جهان اتفاق افتد، مکه دوباره به دست مشرکین سفیانی افتاده است، مکه خانه خدا در اشغال لات، هُبل و عزّا است که باید بار دیگر در مکه مکرمه بت‌شکنی شود.

باید بار دیگر فتح مکه به دست مسلمین جهان اتفاق افتد

(image)

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:‌ یکبار دیگر فتح مکه باید به دست مسلمین جهان اتفاق افتد، مکه دوباره به دست مشرکین سفیانی افتاده است، مکه خانه خدا در اشغال لات، هُبل و عزّا است که باید بار دیگر در مکه مکرمه بت‌شکنی شود.
باید بار دیگر فتح مکه به دست مسلمین جهان اتفاق افتد

دانلود ها پلاس