باکتری قاتل، جان ۱۸ آمریکایی را گرفت!

شیوع یک نوع باکتری کشنده در ایالت ویسکانسین آمریکا، موجب مرگ ۱۸ تن و آلودگی ۴۴ تن دیگر شده است.