باقری: نکونام جای خوبی را برای خداحافظی انتخاب کرد

باقری: نکونام جای خوبی را برای خداحافظی انتخاب کرد

مربی پرسپولیس گفت: مهم این است که از تجربیات نکونام استفاده درستی کنیم.

باقری: نکونام جای خوبی را برای خداحافظی انتخاب کرد

(image)

مربی پرسپولیس گفت: مهم این است که از تجربیات نکونام استفاده درستی کنیم.
باقری: نکونام جای خوبی را برای خداحافظی انتخاب کرد

ترانه