ای کاش دولت به فکر قدرتمند ساختن اقتصاد کشور بر مبنای توان داخل می‌بود

ای کاش دولت به فکر قدرتمند ساختن اقتصاد کشور بر مبنای توان داخل می‌بود

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان گفت: ای کاش همان قدر که دولت به فکر امتیاز دادن به بیگانگان است، به فکر تقویت تولید داخل و قدرتمند ساختن اقتصاد کشور بر مبنای توان داخل می‌بود.

ای کاش دولت به فکر قدرتمند ساختن اقتصاد کشور بر مبنای توان داخل می‌بود

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان گفت: ای کاش همان قدر که دولت به فکر امتیاز دادن به بیگانگان است، به فکر تقویت تولید داخل و قدرتمند ساختن اقتصاد کشور بر مبنای توان داخل می‌بود.
ای کاش دولت به فکر قدرتمند ساختن اقتصاد کشور بر مبنای توان داخل می‌بود

خبرگزاری مهر