اینستاگرام برای دومین بار صفحه «نفوذ» را حذف کرد

اینستاگرام برای دومین بار صفحه «نفوذ» را حذف کرد

سایت اینستاگرام برای بار دوم، صفحه منتسب به «ستاد تبیین و تشریح نفوذ» که متعلق به بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ تهران است را حذف کرد.

اینستاگرام برای دومین بار صفحه «نفوذ» را حذف کرد

(image)

سایت اینستاگرام برای بار دوم، صفحه منتسب به «ستاد تبیین و تشریح نفوذ» که متعلق به بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ تهران است را حذف کرد.
اینستاگرام برای دومین بار صفحه «نفوذ» را حذف کرد

دانلود موزیک