ایران ۲-۳ لهستان/ سرو قامتان علیرغم شایستگی تن به شکست دادند

ایران ۲-۳ لهستان/ سرو قامتان علیرغم شایستگی تن به شکست دادند

تیم ملی والیبال ایران در یک شب تاریخی تا آستانه شکست لهستان پیش رفت اما در آخرین قدم مغلوب شد.

ایران ۲-۳ لهستان/ سرو قامتان علیرغم شایستگی تن به شکست دادند

(image)

تیم ملی والیبال ایران در یک شب تاریخی تا آستانه شکست لهستان پیش رفت اما در آخرین قدم مغلوب شد.
ایران ۲-۳ لهستان/ سرو قامتان علیرغم شایستگی تن به شکست دادند