ایران آماده است روابط خود را تا سطحی راهبردی با هند ارتقاء بخشد

ایران آماده است روابط خود را تا سطحی راهبردی با هند ارتقاء بخشد

رییس جمهور در تماس تلفنی نخست وزیر هند با ایشان، با اشاره به پیوند ها و اشتراکات گسترده دو ملت ایران و هند تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران آماده است روابط خود را در همه عرصه ها و تا سطحی راهبردی با دهلی نو ارتقاء بخشد.

ایران آماده است روابط خود را تا سطحی راهبردی با هند ارتقاء بخشد

(image)

رییس جمهور در تماس تلفنی نخست وزیر هند با ایشان، با اشاره به پیوند ها و اشتراکات گسترده دو ملت ایران و هند تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران آماده است روابط خود را در همه عرصه ها و تا سطحی راهبردی با دهلی نو ارتقاء بخشد.
ایران آماده است روابط خود را تا سطحی راهبردی با هند ارتقاء بخشد

گوشی موبایل