اگر وزارتخانه‌ای برای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود جای تعجب نیست

مرجع تقلید شیعیان گفت: اگر وزارتخانه ای نیز برای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود جای تعجب نیست و این مساله را باید از مدرسه ها تبیین کنیم.