اولویت بسیج دانشجویی بازتعریف کامل و دقیق از انقلاب اسلامی است

اولویت بسیج دانشجویی بازتعریف کامل و دقیق از انقلاب اسلامی است

مسئول سازمان بسیج دانشجویی گفت: دانشجوی بسیجی باید به یک مجاهد انقلابی تبدیل شود تا بتواند در نهایت اندیشه های انقلاب را برای جامعه تبیین کند.

اولویت بسیج دانشجویی بازتعریف کامل و دقیق از انقلاب اسلامی است

(image)

مسئول سازمان بسیج دانشجویی گفت: دانشجوی بسیجی باید به یک مجاهد انقلابی تبدیل شود تا بتواند در نهایت اندیشه های انقلاب را برای جامعه تبیین کند.
اولویت بسیج دانشجویی بازتعریف کامل و دقیق از انقلاب اسلامی است

ایرانی