انتصاب معاون سیاسی صدا و سیما

انتصاب معاون سیاسی صدا و سیما
رئیس سازمان صدا و سیما در حکمی، مجید آخوندی را به سمت معاون سیاسی این سازمان منصوب کرد.

به گزارش ایسنا، در حکم علی عسکری خطاب به آخوندی آمده است:
«رصد و پایش دقیق و به هنگام تحولات و رویدادهای خبری در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی و انعکاس صحیح و به موقع آنها به صورتی نوآورانه، رقابتی، جذاب و تاثیرگذار، ارتقای اعتماد به رسانه ملی از طریق افزایش سرعت، دقت، صحت و کیفیت در تولید و انعکاس اخبار و ارتقای ضریب نفوذ رسانه ملی به عنوان رسانه خبری مرجع در میان آحاد ملت و نخبگان جامعه، صیانت از اعتبار …

انتصاب معاون سیاسی صدا و سیما

رئیس سازمان صدا و سیما در حکمی، مجید آخوندی را به سمت معاون سیاسی این سازمان منصوب کرد.

به گزارش ایسنا، در حکم علی عسکری خطاب به آخوندی آمده است:
«رصد و پایش دقیق و به هنگام تحولات و رویدادهای خبری در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی و انعکاس صحیح و به موقع آنها به صورتی نوآورانه، رقابتی، جذاب و تاثیرگذار، ارتقای اعتماد به رسانه ملی از طریق افزایش سرعت، دقت، صحت و کیفیت در تولید و انعکاس اخبار و ارتقای ضریب نفوذ رسانه ملی به عنوان رسانه خبری مرجع در میان آحاد ملت و نخبگان جامعه، صیانت از اعتبار …
انتصاب معاون سیاسی صدا و سیما

باران دانلود