انتصاب دکتر کرم رضا پیریایی به سمت ریاست میز نخبگان استان لرستان در مجمع تشخیص مصلحت نظام

انتصاب دکتر کرم رضا پیریایی به سمت ریاست میز نخبگان استان لرستان در مجمع تشخیص مصلحت نظام
طی حکمی از سوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر پیریایی با حفظ سمت مشاور و دبیری شورای عالی اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست میز نخبگان استان لرستان منصوب گردید.

انتصاب دکتر کرم رضا پیریایی به سمت ریاست میز نخبگان استان لرستان در مجمع تشخیص مصلحت نظام

طی حکمی از سوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر پیریایی با حفظ سمت مشاور و دبیری شورای عالی اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست میز نخبگان استان لرستان منصوب گردید.
انتصاب دکتر کرم رضا پیریایی به سمت ریاست میز نخبگان استان لرستان در مجمع تشخیص مصلحت نظام