انتشار تازه ترین کتاب دانشمند بوشهری

انتشار تازه ترین کتاب دانشمند بوشهری
کتاب «پزشکی فرا دقیق آینده» تازه ترین اثر پرفسور ایرج نبی پور دانشمند بوشهری با حمایت بنیاد نخبگان این استان منتشر شد.

انتشار تازه ترین کتاب دانشمند بوشهری

کتاب «پزشکی فرا دقیق آینده» تازه ترین اثر پرفسور ایرج نبی پور دانشمند بوشهری با حمایت بنیاد نخبگان این استان منتشر شد.
انتشار تازه ترین کتاب دانشمند بوشهری