امیر علی آراسته معاون آماد و پشتیبانی ارتش شد

امیر علی آراسته معاون آماد و پشتیبانی ارتش شد

سرلشکر صالحی معاون جدید آماد و پشتیبانی ارتش را منصوب کرد.

امیر علی آراسته معاون آماد و پشتیبانی ارتش شد

(image)

سرلشکر صالحی معاون جدید آماد و پشتیبانی ارتش را منصوب کرد.
امیر علی آراسته معاون آماد و پشتیبانی ارتش شد

آلرژی و تغذیه