امیر جعفری فرمانده پایگاه شکاری برادران شهید دلحامد شد

امیر جعفری فرمانده پایگاه شکاری برادران شهید دلحامد شد

طی حکمی از سوی فرمانده نیروی هوایی ارتش امیر خلبان رضا جعفری به سمت فرمانده پایگاه شکاری برادران شهید دلحامد منصوب شد.

امیر جعفری فرمانده پایگاه شکاری برادران شهید دلحامد شد

(image)

طی حکمی از سوی فرمانده نیروی هوایی ارتش امیر خلبان رضا جعفری به سمت فرمانده پایگاه شکاری برادران شهید دلحامد منصوب شد.
امیر جعفری فرمانده پایگاه شکاری برادران شهید دلحامد شد

شهر خبر