امروز ۱۸ سال است که دیگر «محمود صارمی» گزارش نمی‌کند!

امروز ۱۸ سال است که دیگر «محمود صارمی» گزارش نمی‌کند!

امروز ۱۷ مرداد است و ۱۸ سال است که دیگر صدای «من محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران هستم» به گوش نرسیده است.

امروز ۱۸ سال است که دیگر «محمود صارمی» گزارش نمی‌کند!

(image)

امروز ۱۷ مرداد است و ۱۸ سال است که دیگر صدای «من محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران هستم» به گوش نرسیده است.
امروز ۱۸ سال است که دیگر «محمود صارمی» گزارش نمی‌کند!

روزنامه ایران