امروز نیروی هوایی در اوج اقتدار است

فرمانده نهاجا گفت: هم اکنون نیروی هوایی ارتش به یاری خداوند متعال، بهره گیری از رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا و اتکا به دانش متخصصین و پیشکسوتان در اوج اقتدار و آبرو قرار دارد.