الگوی جدید قراردادهای نفتی ارائه شده ازسوی دولت با IPC متفاوت است

الگوی جدید قراردادهای نفتی ارائه شده ازسوی دولت با IPC متفاوت است

مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با انتقاد ازتعلل وزارت نفت در ارائه الگوی قرار دادهای نفتی به مرکز اعلام کرده الگوی جدید قرارداد های نفتی که دو هفته پیش ارائه شد با IPC متفاوت است.

الگوی جدید قراردادهای نفتی ارائه شده ازسوی دولت با IPC متفاوت است

(image)

مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با انتقاد ازتعلل وزارت نفت در ارائه الگوی قرار دادهای نفتی به مرکز اعلام کرده الگوی جدید قرارداد های نفتی که دو هفته پیش ارائه شد با IPC متفاوت است.
الگوی جدید قراردادهای نفتی ارائه شده ازسوی دولت با IPC متفاوت است

خبرگذاری خوزستان