المپیاد بین‌المللی علمی دانشجویی از ۱۷ مرداد در تهران آغاز می‌شود

المپیاد بین‌المللی علمی دانشجویی از ۱۷ مرداد در تهران آغاز می‌شود

المپیاد بین‌المللی علمی دانشجویی در رشته ریاضی، شیمی و آمار از ۱۷ مرداد با رقابت ۶۵ دانشجو از ۱۰ کشور از جمله ایران در دانشگاه شهید بهشتی کار خود را آغاز می‌کند.

المپیاد بین‌المللی علمی دانشجویی از ۱۷ مرداد در تهران آغاز می‌شود

(image)

المپیاد بین‌المللی علمی دانشجویی در رشته ریاضی، شیمی و آمار از ۱۷ مرداد با رقابت ۶۵ دانشجو از ۱۰ کشور از جمله ایران در دانشگاه شهید بهشتی کار خود را آغاز می‌کند.
المپیاد بین‌المللی علمی دانشجویی از ۱۷ مرداد در تهران آغاز می‌شود

خبرگذاری خوزستان