اقتصادمقاومتی مفهومی است که در عملکرد دولت جایگاهی ندارد

اقتصادمقاومتی مفهومی است که در عملکرد دولت جایگاهی ندارد

عضو مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: رئیس جمهور تنها در پایان سخنان دیشب خود از ضرورت اقتصاد مقاومتی یاد کرد متاسفانه این تضاد در عمل دولت هم دیده می شود که در کلام به اقتصاد مقاومتی پای بند اما در عمل چندان به آن معتقد نیستند.

اقتصادمقاومتی مفهومی است که در عملکرد دولت جایگاهی ندارد

(image)

عضو مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: رئیس جمهور تنها در پایان سخنان دیشب خود از ضرورت اقتصاد مقاومتی یاد کرد متاسفانه این تضاد در عمل دولت هم دیده می شود که در کلام به اقتصاد مقاومتی پای بند اما در عمل چندان به آن معتقد نیستند.
اقتصادمقاومتی مفهومی است که در عملکرد دولت جایگاهی ندارد

خبرگزاری مهر