افشاگری تازۀ مجتهد دربارۀ فساد خاندان سعودی

افشاگری تازۀ مجتهد دربارۀ فساد خاندان سعودی

فعال معروف عربستانی گوشه‌ای از فساد اخلاقی و تن پروری و خوشگذرانی شاه سعودی و همراهانش را درسایه جنگ این کشور علیه یمن فاش کرد.

افشاگری تازۀ مجتهد دربارۀ فساد خاندان سعودی

(image)

فعال معروف عربستانی گوشه‌ای از فساد اخلاقی و تن پروری و خوشگذرانی شاه سعودی و همراهانش را درسایه جنگ این کشور علیه یمن فاش کرد.
افشاگری تازۀ مجتهد دربارۀ فساد خاندان سعودی

سایت خبری زندگی