افشاي ارتباط بنیاد خیریه لئوناردو دی کاپریو با پولشویی مالزیایی

افشاي ارتباط بنیاد خیریه لئوناردو دی کاپریو با پولشویی مالزیایی

بنیاد خیریه محیط زیستی لئوناردو دی کاپریو متهم به داشتن ارتباط با جریان پولشویی بزرگ مالزیایی شد.

افشاي ارتباط بنیاد خیریه لئوناردو دی کاپریو با پولشویی مالزیایی

(image)

بنیاد خیریه محیط زیستی لئوناردو دی کاپریو متهم به داشتن ارتباط با جریان پولشویی بزرگ مالزیایی شد.
افشاي ارتباط بنیاد خیریه لئوناردو دی کاپریو با پولشویی مالزیایی

پرس نیوز