افزایش سوال‌برانگیز مناطق آزاد در دولت یازدهم

افزایش سوال‌برانگیز مناطق آزاد در دولت یازدهم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجود عملکرد نامطلوب مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، دولت چگونه درخواست افزایش تعداد این مناطق را می‌دهد، این موضوع جای سوال دارد.

افزایش سوال‌برانگیز مناطق آزاد در دولت یازدهم

(image)

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجود عملکرد نامطلوب مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، دولت چگونه درخواست افزایش تعداد این مناطق را می‌دهد، این موضوع جای سوال دارد.
افزایش سوال‌برانگیز مناطق آزاد در دولت یازدهم

عکس های داغ جدید