افزایش تعداد دفاتر کنسولی دانشجویان خارجی به ۸ دفتر

افزایش تعداد دفاتر کنسولی دانشجویان خارجی به ۸ دفتر

مدیر کل امور دانشجویان خارجی سازمان امور دانشجویان گفت: ۸ دفتر کنسولی برای دانشجویان خارجی در دانشگاهها فعال هستند.

افزایش تعداد دفاتر کنسولی دانشجویان خارجی به ۸ دفتر

(image)

مدیر کل امور دانشجویان خارجی سازمان امور دانشجویان گفت: ۸ دفتر کنسولی برای دانشجویان خارجی در دانشگاهها فعال هستند.
افزایش تعداد دفاتر کنسولی دانشجویان خارجی به ۸ دفتر

آپدیت نود32 ورژن 8

مهارت برتر