اعتراض قاتل «ستایش» به قرار بازداشت موقت رد شد

اعتراض قاتل «ستایش» به قرار بازداشت موقت رد شد

سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران از پذیرفته نشدن اعتراض قاتل ستایش به قرار بازداشت موقتش در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

اعتراض قاتل «ستایش» به قرار بازداشت موقت رد شد

(image)

سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران از پذیرفته نشدن اعتراض قاتل ستایش به قرار بازداشت موقتش در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
اعتراض قاتل «ستایش» به قرار بازداشت موقت رد شد

عکس جدید اینستاگرام