اظهارنظر جدید وزیر بهداشت درباره حقوق‌های نجومی

اظهارنظر جدید وزیر بهداشت درباره حقوق‌های نجومی

وزیر بهداشت در ارتباط با موضوع حقوق‌های نجومی گفت: اینکه فیش حقوقی برخی از افراد دست به دست میان مردم بچرخد آبرو و حیثیت مردم را دچار خدشه می‌کند و اگر کسی حرام خواری کرده باید به دست قانون سپرده شود.

اظهارنظر جدید وزیر بهداشت درباره حقوق‌های نجومی

(image)

وزیر بهداشت در ارتباط با موضوع حقوق‌های نجومی گفت: اینکه فیش حقوقی برخی از افراد دست به دست میان مردم بچرخد آبرو و حیثیت مردم را دچار خدشه می‌کند و اگر کسی حرام خواری کرده باید به دست قانون سپرده شود.
اظهارنظر جدید وزیر بهداشت درباره حقوق‌های نجومی