اصولگرایان باید زودتر رقیب روحانی را تعیین کنند/ پارلمان حزبی راهکار خوبی است

اصولگرایان باید زودتر رقیب روحانی را تعیین کنند/ پارلمان حزبی راهکار خوبی است

مدیر مسئول هفته‌نامه مثلث ضمن تأکید بر لزوم انتخاب سریعتر گزینه نهایی گفت: مجمع اصولگرایان باید مانند کشورهای دیگر، به سمت پارلمانی شدن پیش رود و رقابت درون حزبی انجام دهد.

اصولگرایان باید زودتر رقیب روحانی را تعیین کنند/ پارلمان حزبی راهکار خوبی است

(image)

مدیر مسئول هفته‌نامه مثلث ضمن تأکید بر لزوم انتخاب سریعتر گزینه نهایی گفت: مجمع اصولگرایان باید مانند کشورهای دیگر، به سمت پارلمانی شدن پیش رود و رقابت درون حزبی انجام دهد.
اصولگرایان باید زودتر رقیب روحانی را تعیین کنند/ پارلمان حزبی راهکار خوبی است

باران دانلود