اصلاح طلبان و ماجرای فیش و فریدون!

اصلاح طلبان و ماجرای فیش و فریدون!

منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم «فیش گیت» یا رسوایی فیش های حقوقی مدیران دولتی یک شکست کامل تبلیغاتی برای دولت بود. توجیهاتشان به عنوان عذر بدتر از گناه در جامعه تعبیر شد و طشت رسوایی بسیاری از مدیران نزدیک به دولت نیز از بام سیاست افتاد.

اصلاح طلبان و ماجرای فیش و فریدون!

(image)

منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم «فیش گیت» یا رسوایی فیش های حقوقی مدیران دولتی یک شکست کامل تبلیغاتی برای دولت بود. توجیهاتشان به عنوان عذر بدتر از گناه در جامعه تعبیر شد و طشت رسوایی بسیاری از مدیران نزدیک به دولت نیز از بام سیاست افتاد.
اصلاح طلبان و ماجرای فیش و فریدون!