استخدام ۲۰ هزار معلم در ترکیه

استخدام ۲۰ هزار معلم در ترکیه

ترکیه اعلام کرد که بیش از ۲۰ هزار معلم را برای جایگزینی با معلمانی که در پی کودتای نافرجام در این کشور از کار برکنار شدند، استخدام می کند.

استخدام ۲۰ هزار معلم در ترکیه

(image)

ترکیه اعلام کرد که بیش از ۲۰ هزار معلم را برای جایگزینی با معلمانی که در پی کودتای نافرجام در این کشور از کار برکنار شدند، استخدام می کند.
استخدام ۲۰ هزار معلم در ترکیه

نفت آموزش پرورش دولتی