استخدام خلاف فامیل نزدیک تیم مذاکرات هسته‌ای در بانک مرکزی!

استخدام خلاف فامیل نزدیک تیم مذاکرات هسته‌ای در بانک مرکزی!

یکی از اقوام نزدیک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای که فاقد شرایط استخدامی در بانک مرکزی است، بدون هیچ سابقه استخدامی و مدیریتی یک‌شبه مدیرکل یکی از ارگان‌های مهم و حیاتی بانک مرکزی شد.

استخدام خلاف فامیل نزدیک تیم مذاکرات هسته‌ای در بانک مرکزی!

(image)

یکی از اقوام نزدیک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای که فاقد شرایط استخدامی در بانک مرکزی است، بدون هیچ سابقه استخدامی و مدیریتی یک‌شبه مدیرکل یکی از ارگان‌های مهم و حیاتی بانک مرکزی شد.
استخدام خلاف فامیل نزدیک تیم مذاکرات هسته‌ای در بانک مرکزی!

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی