استاد ایرانی در لبنان تشییع و به خاک سپرده شد

استاد ایرانی در لبنان تشییع و به خاک سپرده شد

دکتر« سید احمد لواسانی» استاد بنام زبان و ادبیات فارسی که چند روز قبل به علت بیماری و در سن ۸۷ سالگی در لبنان درگذشت، روز( پنجشنبه) در مراسمی باشکوه در شهرک القاضیه از توابع شهرستان صور در جنوب لبنان تشییع و به خاک سپرده شد.

استاد ایرانی در لبنان تشییع و به خاک سپرده شد

(image)

دکتر« سید احمد لواسانی» استاد بنام زبان و ادبیات فارسی که چند روز قبل به علت بیماری و در سن ۸۷ سالگی در لبنان درگذشت، روز( پنجشنبه) در مراسمی باشکوه در شهرک القاضیه از توابع شهرستان صور در جنوب لبنان تشییع و به خاک سپرده شد.
استاد ایرانی در لبنان تشییع و به خاک سپرده شد

مد روز