از نگرانی بابت کوچ جمعیت تا ضرورت استفاده از نخبگان منطقه

از نگرانی بابت کوچ جمعیت تا ضرورت استفاده از نخبگان منطقه
به گزارش هشدارنیوز در دویست و هفتاد و سومین جلسه شورا گزارش دبیر دبیران شورایاری منطقه 6 توسط آقای رحمانی پناه قرائت شد . بعد از استماع گزارش توسط اعضای شورا ،برخی از اعضا مواردی را متذکر شدند که به شرح ذیل می باشد:
اسماعیل دوستی :اراضی اطراف دانشگاه تهران را تعیین تکلیف کنیم
نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل با بیان اینکه بار ها نسبت به موضوع اراضی اطراف دانشگاه تهران تذکر داده ام گفت : همانطور که در گزارش شورایاران منطقه مشهود بود عدم تعیین تکلیف این اراضی یکی از مشکلات عدیده این منطقه به شمار می …

از نگرانی بابت کوچ جمعیت تا ضرورت استفاده از نخبگان منطقه

به گزارش هشدارنیوز در دویست و هفتاد و سومین جلسه شورا گزارش دبیر دبیران شورایاری منطقه 6 توسط آقای رحمانی پناه قرائت شد . بعد از استماع گزارش توسط اعضای شورا ،برخی از اعضا مواردی را متذکر شدند که به شرح ذیل می باشد:
اسماعیل دوستی :اراضی اطراف دانشگاه تهران را تعیین تکلیف کنیم
نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل با بیان اینکه بار ها نسبت به موضوع اراضی اطراف دانشگاه تهران تذکر داده ام گفت : همانطور که در گزارش شورایاران منطقه مشهود بود عدم تعیین تکلیف این اراضی یکی از مشکلات عدیده این منطقه به شمار می …
از نگرانی بابت کوچ جمعیت تا ضرورت استفاده از نخبگان منطقه

اندروید