اردوهای جهادی دانشگاه صنعتی شیراز با شعار جهادگران فاطمی شروع شد

مسئول اردوهای جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز گفت: به علت تقارن زمانی اردوی جهادی با ایام فاطمیه، امسال شعار اردوی جهادی در دانشگاه صنعتی، جهادگران فاطمی انتخاب شده است.