اخباری کوتاه از المپیک ریو

اخباری کوتاه از المپیک ریو

درصد بانوان ورزشکار المپیک ۲۰۱۶ ریو بیش از هر المپیک دیگری در تاریخ است. در این المپیک ۴۵ درصد ورزشکاران زن هستند.

اخباری کوتاه از المپیک ریو

(image)

درصد بانوان ورزشکار المپیک ۲۰۱۶ ریو بیش از هر المپیک دیگری در تاریخ است. در این المپیک ۴۵ درصد ورزشکاران زن هستند.
اخباری کوتاه از المپیک ریو

استخدام