احتمال تغییر یکی از منتخبان اصفهان در مجلس/ تایید صحت انتخابات ۲۰۲ حوزه از مجموع ۲۰۷ حوزه

قائم مقام وزیر کشور گفت : از ۲۰۷ حوزه انتخابیه مجلس صحت برگزاری انتخابات در ۲۰۲ حوزه در شورای نگهبان تایید شده است .