اتحادیه عرب، ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی متهم کرد

کمیته چهارجانبه وزیران اتحادیه عرب در ادعایی، با متهم کردن ایران به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی، از ایران خواست به حاکمیت کشورهای عربی و اصل حسن هم‌جواری احترام بگذارد.