اتحادیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز با حضور سلایق مختلف تشکیل می شود

مشاور جوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: اولین اتحادیه دورن دانشگاهی با حضور سلایق و تشکل های مختلف برای پیشبرد اهداف دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل می شود.