اتحادیه اروپا در ایران نمایندگی افتتاح می‌کند

اتحادیه اروپا در ایران نمایندگی افتتاح می‌کند

پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا از قصد این اتحادیه برای افتتاح نمایندگی در ایران خبر داد.

اتحادیه اروپا در ایران نمایندگی افتتاح می‌کند

(image)

پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا از قصد این اتحادیه برای افتتاح نمایندگی در ایران خبر داد.
اتحادیه اروپا در ایران نمایندگی افتتاح می‌کند

شهرداری