اتاق فکر بسیج با حضور نخبگان در مجامع راهبردی بسیج تشکیل شود

اتاق فکر بسیج با حضور نخبگان در مجامع راهبردی بسیج تشکیل شود
مسؤول سازمان بسیج اقشار سپاه امام صادق(ع) بوشهر گفت: مجامع بسیج، مجمع های تصمیم ساز و آینده ساز هستند که با حضور نخبگان بسیجی در شهرستان های استان اتاق فکر قدرتمندی را در تحقق اهداف و آرمان های نظام شکل خواهند داد.

اتاق فکر بسیج با حضور نخبگان در مجامع راهبردی بسیج تشکیل شود

مسؤول سازمان بسیج اقشار سپاه امام صادق(ع) بوشهر گفت: مجامع بسیج، مجمع های تصمیم ساز و آینده ساز هستند که با حضور نخبگان بسیجی در شهرستان های استان اتاق فکر قدرتمندی را در تحقق اهداف و آرمان های نظام شکل خواهند داد.
اتاق فکر بسیج با حضور نخبگان در مجامع راهبردی بسیج تشکیل شود

اخبار کارگران