ابهامات زیادی در خصوص انفجار دفتر نخست وزیری وجود دارد

ابهامات زیادی در خصوص انفجار دفتر نخست وزیری وجود دارد

حسین شیخ الاسلام گفت: با بیان اینکه این مستند واقعا مستند و جامع است گفت: در موضوع انفجار دفتر نخست وزیر ابهامات واقعی وجود دارد و همچنان خیلی از مسائل حل نشده باقی مانده است.

ابهامات زیادی در خصوص انفجار دفتر نخست وزیری وجود دارد

(image)

حسین شیخ الاسلام گفت: با بیان اینکه این مستند واقعا مستند و جامع است گفت: در موضوع انفجار دفتر نخست وزیر ابهامات واقعی وجود دارد و همچنان خیلی از مسائل حل نشده باقی مانده است.
ابهامات زیادی در خصوص انفجار دفتر نخست وزیری وجود دارد

افق