ابطال رأی انفصال از خدمت مدیرکل منابع انسانی

ابطال رأی انفصال از خدمت مدیرکل منابع انسانی

دیوان عدالت اداری حکم پیشین خود در خصوص انفصال از خدمت مدیرکل منابع انسانی سازمان اوقاف را ابطال کرد.

ابطال رأی انفصال از خدمت مدیرکل منابع انسانی

(image)

دیوان عدالت اداری حکم پیشین خود در خصوص انفصال از خدمت مدیرکل منابع انسانی سازمان اوقاف را ابطال کرد.
ابطال رأی انفصال از خدمت مدیرکل منابع انسانی

کتابخانه فرهنگ