ابزار دکتر دندانپزشک پس از دو سال در معده بیمار پیدا شد + عکس

ابزار دکتر دندانپزشک پس از دو سال در معده بیمار پیدا شد + عکس

یک دندانپزشک که ابزار کارش را در گلوی بیمار جا گذاشته بود، بعد از دو سال جریمه شد.

ابزار دکتر دندانپزشک پس از دو سال در معده بیمار پیدا شد + عکس

(image)

یک دندانپزشک که ابزار کارش را در گلوی بیمار جا گذاشته بود، بعد از دو سال جریمه شد.
ابزار دکتر دندانپزشک پس از دو سال در معده بیمار پیدا شد + عکس

مدرسه