آن قسمت از سخنان دکتر عباسی در ۶ سال قبل که منتشر شده را اشتباه می دانیم

آن قسمت از سخنان دکتر عباسی در ۶ سال قبل که منتشر شده را اشتباه می دانیم

آن قسمت از سخنان دکتر عباسی درباره ی ارتش که ایشان در یکی از جلسات کلاس خود آن هم در شش سال پیش گفته و این روزها آن جلسه تقطیع و در فضای مجازی منتشر شده است را اشتباه میدانیم

آن قسمت از سخنان دکتر عباسی در ۶ سال قبل که منتشر شده را اشتباه می دانیم

(image)

آن قسمت از سخنان دکتر عباسی درباره ی ارتش که ایشان در یکی از جلسات کلاس خود آن هم در شش سال پیش گفته و این روزها آن جلسه تقطیع و در فضای مجازی منتشر شده است را اشتباه میدانیم
آن قسمت از سخنان دکتر عباسی در ۶ سال قبل که منتشر شده را اشتباه می دانیم

دانلود ها پلاس