آموزش راهبر قطار از ميان كارمندان متروی تهران

آموزش راهبر قطار از ميان كارمندان متروی تهران

دوره هاي آموزشي راهبري قطار براي كارمندان متقاضي شركت بهره برداري مترو تهران كه حائز شرايط هستند، پس از انجام معاينات پزشكي و تائيد صلاحيت شغلي برگزار مي شود.

آموزش راهبر قطار از ميان كارمندان متروی تهران

(image)

دوره هاي آموزشي راهبري قطار براي كارمندان متقاضي شركت بهره برداري مترو تهران كه حائز شرايط هستند، پس از انجام معاينات پزشكي و تائيد صلاحيت شغلي برگزار مي شود.
آموزش راهبر قطار از ميان كارمندان متروی تهران

موزیک سرا