آمریکا فهرست تحریم‌های سوریه را گسترش داد

آمریکا فهرست تحریم‌های سوریه را گسترش داد

آمریکا چندین شخص حقیقی و چند شرکت را به اتهام ارتباط با دولت سوریه و حمایت از آن، تحریم کرد.

آمریکا فهرست تحریم‌های سوریه را گسترش داد

(image)

آمریکا چندین شخص حقیقی و چند شرکت را به اتهام ارتباط با دولت سوریه و حمایت از آن، تحریم کرد.
آمریکا فهرست تحریم‌های سوریه را گسترش داد

دانلود فیلم جدید