آقای روحانی با مردم صادقانه صحبت نکردید

آقای روحانی با مردم صادقانه صحبت نکردید

به آقای روحانی این موضوع مهم را متذکر میشوم که ما فقط ۷ ماه دیگر فرصت داریم تا اعتماد و قلوب مردم را برای پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بدست آوریم پس خواهشاً سعی بر این باشد تا این زمان کوتاه را هم به سادگی از دست ندهیم.

آقای روحانی با مردم صادقانه صحبت نکردید

(image)

به آقای روحانی این موضوع مهم را متذکر میشوم که ما فقط ۷ ماه دیگر فرصت داریم تا اعتماد و قلوب مردم را برای پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بدست آوریم پس خواهشاً سعی بر این باشد تا این زمان کوتاه را هم به سادگی از دست ندهیم.
آقای روحانی با مردم صادقانه صحبت نکردید

فیلم سریال آهنگ