آشنايي با يك گروه جهادي چند مليتي

آشنايي با يك گروه جهادي چند مليتي

گروه جهادي خاتم الائمه يكي از گروه هاي جهادي كشور است كه طلاب و دانشجويان عراقي، سوري و اندونزيايي در آن عضويت دارند.

آشنايي با يك گروه جهادي چند مليتي

(image)

گروه جهادي خاتم الائمه يكي از گروه هاي جهادي كشور است كه طلاب و دانشجويان عراقي، سوري و اندونزيايي در آن عضويت دارند.
آشنايي با يك گروه جهادي چند مليتي

اندروید