آرزوی امیرعلی نبویان برای ملاقات با یک نویسنده

آرزوی امیرعلی نبویان برای ملاقات با یک نویسنده

امیرعلی نبویان در برنامه کتاب‌باز به آرزوی خود برای دیدار با یک نویسنده اشاره کرد. وی همچنین گفت که «نویسندگی» در ایران دستاورد مالی چندانی ندارد.

آرزوی امیرعلی نبویان برای ملاقات با یک نویسنده

(image)

امیرعلی نبویان در برنامه کتاب‌باز به آرزوی خود برای دیدار با یک نویسنده اشاره کرد. وی همچنین گفت که «نویسندگی» در ایران دستاورد مالی چندانی ندارد.
آرزوی امیرعلی نبویان برای ملاقات با یک نویسنده

موبایل دوستان